Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Yeni Sanayi Mahallesi Devlet Kara Yolu Caddesi No: 135 Nazilli / Aydın adresinde Bulunan Uğur Entegre Gıda Tarım ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Şirket") sahip olduğu https://chocolate333.com web sitesi (“Platform”) üzerinden Şirket’e ait ürünlerini/hizmetlerini satın alan ve İnternet Sitesi üzerinde üyelik kaydı oluşturan kişiler (“Üye”) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. Şirket ve Üye bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. KONU ve KAPSAM

İşbu Sözleşme’nin konusu Şirket’in sahibi olduğu Platform üzerinden Üye’nin alacağı hizmetin ve Platform üzerinde satışa konu olan ürünlerden (“Ürün”) yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.

3. ÜYELİK

3.1. Üyelik, Platform’da yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla ve bu Sözleşme’nin online olarak kabul edilmesi ile iktisap edilir.

3.2. Üyeler’in reşit olmaları gerekir. Şirket işbu Sözleşme’yi onaylayan üyelerin reşit olduğunu ya da reşit olmamaları halinde Sözleşme’nin yasal temsilcileri tarafından onaylandığı varsayımındadır. Şirket’in Üye’nin reşit olmadığını ya da yasal temsilcinin üyeliğe onayı olmadığını tespit etmesi halinde üyeliği askıya alma ve bu Sözleşme’yi sona erdirme hakkı bulunmaktadır.

3.3. Üye tarafından Platform üzerinden sağlanan bilgi ve kişisel veriler yetkili makamlar veya yargı mercileri tarafından verilen emir ve kararlar uyarınca bu veri ve bilgileri ilgili makamlarla paylaşabilir. Bu talep ile ilgili herhangi bir gizlilik emri bulunmadıkça söz konusu ifşa hakkında Üyeler bilgilendirilecektir.

3.4. Üyeler, üyelik işlemleri ile ilgili olarak doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin kapsamı Şirket tarafından belirlenir ve gerekmesi halinde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir

3.5. Üyeler’in, üyelik kaydı oluştururken yürürlükteki hukuka uygun davranmakla yükümlüdür. Üyeler’in Platform üzerinden sağlamış olduğu herhangi bir bilgi, veri, yorum başkaca üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmez, küfür hakaret ve suç unsuru içermez.

3.6. Üyeler, üyelikten diledikleri zaman çıkabilirler. Bu durumda Üye Şirket’e Platform üzerinden üyelikten çıkma isteğini bildirir ve üyelikten silinmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. Üye’nin üyelik kaydının silinmesi çış işlemlerinin tamamlanması şartına bağlıdır. Üye’nin çıkış işlemi tamamlanana kadar, Üye’ni işbu Sözleşme’den kaynaklı borç ve yükümlülükleri devam eder.

4. HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Üye, Platform’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya Üye bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen Üye tarafından güncellenmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini ve beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye tarafından verilen yanlış bilgi kapsamında ödeme işlemlerinin ve teslimatın doğru şekilde gerçekleşmemesi sebebiyle tüm sorumluluk Üye’ye aittir.

4.2. Üye’nin Platform’un kullanılması için üyelik kapsamında aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez.

4.3. Üye, Platform’u kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ye ait olacaktır.

4.4. Şirket, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Üye bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

4.5. Platform’un Üye tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan Şirket sorumlu değildir.

4.6. Platform, Şirket’in kontrolünde bulunmayan, Şirket tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer internet sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir. Söz konusu diğer uygulamaların veya internet sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden Şirket sorumlu değildir. Bu linkler, bağlantı yapılan internet sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır. Aynı şekilde Platform’da yer alan veya Platform üzerinden link ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de Şirket sorumlu değildir.

4.7. Üye, Platform üzerinden ulaşılan Gizlilik Politikası’nın işbu Sözleşme’nin bir parçası olduğunu ve burada yer alan hükümleri okuduğunu ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen Üye’ye aittir. Üye, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle Şirket’in Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.9. Şirket’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın Üye’nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve Üye’ye ait tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

4.10. Platform genel görünüm, tasarım ve yazılımı ile site içerisindeki metin ve görsel içerikler ile diğer tüm içeriklere, marka, logo, know-how ve diğer ögelere ilişkin telif hakkı ve/veya her türlü fikri mülkiyet hakları Şirket’e aittir veya Şirket tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.

4.11. Üye erişim güvenliğin sağlanması için Üye’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Platform’a üye olmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek (spam, virus, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.12. İşbu Sözleşme koşulları Şirket tarafından güncellenebilecektir. Söz konusu güncellemeler Platform üzerinden yayımlandığı zaman yürürlüğe girecektir.

4.13. Şirket, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında ve her halukarda yürürlükteki hukuka uygun olacak şekilde hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında Üye’ye bilgi ve ilanlar gönderebilir. Üye’nin Platform’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgiler ve/veya tüketici davranış bilgileri yukarıdaki amaçlarla toplanabilir, Şirket tarafından kullanılabilir ve arşivlenebilir. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, verilerin toplanmasına, Şirket tarafından işbu Sözleşme’deki amaçlarla kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğradığı iddiasıyla talepte bulunmayacağını ve Şirket’i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Şirket’e yazılı olarak iletecektir.

4.14. Şirket için yazılan sorumsuzluk hükümleri Şirket çalışanları ve ortaklarını da kapsamaktadır.

4.15. Şirket, Platform’a ilişkin amaca uygunluk, ticari elverişlilik, kesintisiz erişim vb. şeklinde herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Üye, Platform’u kendisine sunulduğu şekilde ve sunulduğu hali ile kullanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLER

5.1. İşbu Sözleşme kapsamında herhangi bir Taraf’a kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait herhangi kişisel nitelikli veri (“Kişisel Veri/ler”) aktarımı olması ya da herhangi bir Tarafça Kişisel Veri’ye erişim sağlanması ya da herhangi bir suretle Kişisel Veri işlenmesi (“Veriyi İşleyen”) halinde Veriyi İşleyen, (a) söz konusu Kişisel Veri’yi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“KVK Mevzuatı”) ile işbu Sözleşme’ye uygun ve Sözleşme amacı ile sınırlı olarak işlemeyi, hukuka aykırı olarak işlenmesini ve Kişisel Veriler’e hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeyi, (b) Kişisel Veriler’in muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel Veri’nin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, (c) işbu Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikte Kişisel Veriler’in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamı talep edilmesi halinde veriyi aktaran tarafa imza karşılığı teslim etmeyi ve akabinde kendi nezdindeki kayıtları silmeyi ve yok etmeyi, teslimi fiziken mümkün olmayan medya ve ortamları ise imha edeceğini ve bunu tevsik eden tutanağı veriyi aktaran tarafa sunacağını ve (d) personelini ve varsa alt yüklenicisinin personelini yazılı bir şekilde bilgilendireceğini; personelin ve çalışanlarının bu hükme aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan kendisinin de müşterek ve müteselsilen sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. İşbu Sözleşme kapsamında herhangi bir Taraf’ın (“Veri Sorumlusu”) diğer Taraf’a herhangi bir Kişisel Veri aktarımında bulunması halinde Veri Sorumlusu aktarılan Kişisel Veriler’i başta Mevzuat olmak üzere, hukuka, dürüstlük kuralına ve iyi niyet ilkelerine uygun olarak elde ettiğini, Kişisel Veriler’i işlenen ilgili kişilere karşı KVK Mevzuatı’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini, söz konusu Kişisel Veriler’in Sözleşme’nin ifası amacıyla Veriyi İşleyen tarafından işlenmesine izin verildiğini, Sözleşme’nin ifası esnasında KVK Mevzuatı hükümlerine uygun davranacağını gayrikabili rücu şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Üye, Platform üzerinden Şirket’e aktarmış olduğu, kendisine ya da başkaca üçüncü kişilere ait Kişisel Veriler’in Şirket iştirakleri ve grup şirketleri tarafından katma değerli hizmet geliştirme, Kullanıcı ve üçüncü kişilerin iz kayıtlarının tutularak talep ve ihtiyaca uygun hizmet ve ürün geliştirme amacı ile Şirket’e, Şirket iştirakleri ya da grup şirketlerine ait platformlarda depolanabileceğini ve işlenebileceğini kabul etmektedir.

6. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

6.1. Üye ve Şirket’ten herhangi biri işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman diğer tarafa bildirimde bulunarak feshedebilir.

6.2. Şu kadar ki; Üye’nin fesih işlemi Platform üzerinden fesih usullerinin takip edilerek gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır. Fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.

7. ÜYELİK KOŞULLARI

7.1. Üye üyelik kaydı oluşturarak ve Platform’a giriş yaprak Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

7.2. Üye, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm koşul ve düzenlemeleri kendi özgür iradesi ile düşünerek, isteyerek ve bilerek kabul etmektedir.

7.3. İşbu Sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyiniyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.

7.4. İşbu Sözleşme Türk Borçlar kanunu ve tüketicilere uygulanabilecek mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup Üye açısında hükümleri Türk borçlar kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Uygulanacak Hukuk: İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve ona göre yorumlanacaktır.

8.2. Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme’den doğan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.3. Delil: Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Şirket’e ait belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul ederler.

8.4. Şirket İletişim Bilgileri: Şirket’in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Unvan: Uğur Entegre Gıda Tarım ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Yeni Sanayi Mahallesi Devlet Kara Yolu Caddesi No: 135 Nazilli / Aydın

Telefon: 0 539 316 3331 - 0 216 316 3331

E-posta: [email protected]

Mersis numarası: 0886047804700013